308
| ΙΝΤΙΜΕΝΕWS

Με 395 εκατ. ευρώ η CVC επενδυτής στη ΔΕΗ

Protagon Team Protagon Team 26 Οκτωβρίου 2021, 13:01
|ΙΝΤΙΜΕΝΕWS

Με 395 εκατ. ευρώ η CVC επενδυτής στη ΔΕΗ

Protagon Team Protagon Team 26 Οκτωβρίου 2021, 13:01

Το CVC θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με επένδυση έως 395 εκατ. ευρώ, εφόσον το τίμημα δεν υπερβαίνει τα 9 ευρώ ανά μετοχή.

Αυτό ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Κατόπιν της έγκρισης από την έκτακτη γενική συνέλευση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπέγραψε συμφωνία (Συμφωνία Cornerstone) με τη Selath Holdings S.a r.l. (Cornerstone Επενδυτής), οντότητα που θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece S.M.S.A. και/ή οι θυγατρικές της.

Συμφωνία με τη Selath Holdings στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, που προβλέπει ότι ο επενδυτής θα αποκτήσει τουλάχιστον το 10% των μετοχών της δεύτερης.

Η Selath θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία «συμβουλεύει» η CVC Advisers Greece S.M.S.A. και/ή οι θυγατρικές της.

Ειδικότερα:

Με βάση τους όρους της Συμφωνίας Cornerstone, ο Επενδυτής έχει συμφωνήσει να εγγραφεί για την αγορά εκδοθησομένων κοινών μετοχών του Εκδότη με συνολική δέσμευση που δεν θα υπερβαίνει τα Euro 395,0 εκατομμύρια, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, περιλαμβανόμενου του ότι η τιμή διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα Euro 9,00 ανά εκδοθησομένη κοινή μετοχή. Επιπροσθέτως, δυνάμει της Συμφωνίας ο Εκδότης έχει συμφωνήσει, ότι, με την επιφύλαξη των όρων που έχουν περιληφθεί σε αυτή, ο Επενδυτής θα έχει εγγύηση κατανομής του αριθμού κοινών μετοχών που απαιτείται, ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον το 10,0% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Ο Επενδυτής θα λάβει τις εκδοθησόμενες μετοχές μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εκτός Ελλάδας που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, και ως τμήμα αυτής.

Ο Επενδυτής έχει δεσμευθεί να τηρήσει εξάμηνη περίοδο υποχρεωτικής διακράτησης μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων.

Όπως προβλέπεται από την εξουσιοδότηση που έχει δοθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Cornerstone, υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News